Text


Kunngjøringer


Text

Reguleringsplanarbeid og varsler


Når et planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interesser i området varsles.

Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i et møte.

Kommunen/planmyndigheten kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. (jfr. § 12–8 i Plan- og bygningsloven)

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og sende brev/ e-post til alle berørte parter/ instanser.

Det gis da en rimelig frist (normalt ca 4 uker) for å komme med merknader og innspill til planarbeidet ved oppstart, som skal tas hensyn til i det videre arbeidet med planen.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet fra forslagsstiller, og kommunen/planmyndigheten gjør vedtak om offentlig ettersyn, er det planmyndigheten selv som sender ut varsel om dette.

I denne høringsperioden, som normalt er ca 6 uker, gis det anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget. Planmyndigheten sender også ut varsel om endelig planvedtak.


Text

Varsel om oppstart av planarbeid:


Ref: Frist for merknader ved oppstart:

Text

Offentlig ettersyn:


Ref: Frist for merknader ved oppstart:

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon