Kunngjøringer

Reguleringsplanarbeid og varsler

Når et planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interesser i området varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i et møte. Kommunen/planmyndigheten kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. (jfr. § 12–8 i Plan- og bygningsloven) Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og sende brev/ e-post til alle berørte parter/ instanser. Det gis da en rimelig frist (normalt ca 4 uker) for å komme med merknader og innspill til planarbeidet ved oppstart, som skal tas hensyn til i det videre arbeidet med planen. Når planforslaget er ferdig utarbeidet fra forslagsstiller, og kommunen/planmyndigheten gjør vedtak om offentlig ettersyn, er det planmyndig-heten selv som sender ut varsel om dette. I denne høringsperioden, som normalt er ca 6 uker, gis det anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget. Planmyndigheten sender også ut varsel om endelig planvedtak.

Oppstart av planarbeid:

Ref: Frist for merknader ved oppstart:

Offentlig ettersyn:

Ref: Frist for merknader ved oppstart: