Tjenester

Landskapsarkitektur


 • Terrengforming

 • 3D-prosjektering

 • Landskapsplan/ utomhusplan

Analyser


 • Konsekvensutredninger

 • ROS-analyser (risiko og sårbarhet)

 • Stedsanalyser / mulighetsstudier

Visualisering


 • Oversiktsfoto/ video

 • Fotomontasjer

 • 3D-modeller

Utviklingsarbeid


 • Konseptutvikling

 • Prosjektutvikling

 • Destinasjonsutvikling

 • Privat-offentlig samarbeid

Arealplanlegging


 • Kommuneplanlegging (areal- og samfunnsdel)
 • Områderegulering
 • Detaljregulering
 • Tomtedelingsplaner
 • Illustrasjonsplaner
 • Utbyggingsavtaler
 • VA-/ infrastruktur
 • Driftsplaner

Eiendom


 • Grunnerverv

 • Fradeling

 • Seksjonering

 • Verdivurdering

 • Eiendomsutvikling

 • Eiendomsforvaltning

 • Grunneiersamarbeid

 • Eiendomsjuridisk rådgivning

Annen faglig bistand


 • Prosjektledelse

 • Prosessledelse

 • Saksbehandling

 • Planfaglig rådgivning

Kontakt oss

hCaptcha