Prosjekter

Oversikten er ikke fullstendig, men viser noe av mangfoldet i prosjektene vi jobber med.

Reguleringsplan for Maihaugen -
utvidelse nord - Lillehammer

- detaljregulering (Museumsformål mv.)
Oppdragsgiver: Sandvigske samlinger, Maihaugen


Områderegulering H5-H6 - Øyer

- områderegulering (Fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Private grunneiere + Øyer kommune


Reguleringsplan for Nydalsenga - Ringsaker

- detaljregulering (Boligbebyggelse)
Oppdragsgiver: Nydalen Utvikling AS


Byutvikling - historisk tilbakeblikk - Lillehammer

- faglig bistand og presentasjon i plenum
Oppdragsgiver: Lillehammer kommune


Reguleringsplan for H5a - Solbergsetra i Hafjell - Øyer

- detaljregulering (Fritidsformål)
Oppdragsgiver: Privat grunneier


Områderegulering B12 - Øyer

- områderegulering (Boligbebyggelse)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Reguleringsplan for Raudalen - Vang

- detaljregulering (Fritids- og turistformål mv.)
Oppdragsgiver: Tinde Hytter AS


Reguleringsplan for Rustmoen - Nord-Fron

- detaljregulering (Næringsarealer, omlegging E6, masseuttak mv.)
Oppdragsgiver: Nord-Fron kommune


Reguleringsplan for Sjodalen Hyttegrend - Vågå

- detaljregulering (Fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Reguleringsplan for Austlid Feriesenter - Gausdal

- detaljregulering (Fritids- og turistformål mv.)
Oppdragsgiver: Thon Hotels AS


Plan- og saksbehandlerbistand - Alvdal kommune

- bistand forvaltning, planlegging og saksbehandling
Oppdragsgiver: Alvdal kommune


Reguleringsplan for Kolstadbakken - Stange

- detaljregulering (Boligformål)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Saksbehandlerbistand byggesak - Lillehammer kommune

- bistand forvaltning, saksbehandling
Oppdragsgiver: Lillehammer kommune


Plan- og saksbehandlerbistand - Tynset kommune

- bistand forvaltning, planlegging og saksbehandling
Oppdragsgiver: Tynset kommune


Reguleringsplan for F2, Nordseter - Lillehammer

- detaljregulering (Fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Reguleringsplan for Landetjern, Nordseter - Lillehammer

- detaljregulering (Fritids- og turistformål)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Plan- og saksbehandlerbistand - Tolga kommune

- bistand forvaltning, planlegging og saksbehandling
Oppdragsgiver: Tolga kommune


Reguleringsplan for Høghaugen Øvre, Hafjell - Øyer

- detaljregulering (fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Privat grunneier


Reguleringsplan for Kvartal A - Tjønnbakken Terrasse - Tynset

- detaljregulering (bolig- og sentrumsformål)
Oppdragsgiver: SK Bygg AS


Reguleringsplan for Strømmen fjellbrudd - Tynset

- detaljregulering av steinbrudd
Oppdragsgiver: Strømmen Eiendom AS
Reguleringsplan for Skei sør - Gausdal

- områderegulering (alpinanlegg, fritids- og turistformål mv.)
Oppdragsgiver: Skei seterlag, grunneiere og hjemmelshavere i området.


Jaer gård - Hafjell

- rammesøknad, ansvarlig søker.
Oppdragsgiver: Jaer Eiendom AS


Skogenfeltet - Område B5

- situasjonsplan og visualisering av nye boligtomter.
Oppdragsgiver: Privat grunneier


Rassikring Skogstunnelen - Ringsaker

- bistand plan og byggesak. ROS-analyse og dispensasjonssøknad.
Oppdragsgiver: Jernbaneverket


Hafjelltoppen hyttegrend

- detaljregulering (fritids- og turistformål mv.)
Oppdragsgiver: Kristin L.A. Wilhelmsen m.fl.


Fv319 - Hunderfossvegen

- rammesøknad (avkjørsel, bussholdeplass mv.)
Oppdragsgiver: Torbjørn Dahl


Svultningsåsen - Rendalen

- detaljregulering (fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Steintjønnlia - Ilsetra

- detaljregulering (fritids- og turistformål mv.)
Oppdragsgiver: Øyer Invest AS


Kringleåslia - Hafjell

- detaljregulering (fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Arnesen & Wagle Engros AS


ROS-analyse for Jernbaneverket

- analyse/ utredning for anleggstiltak
Oppdragsgiver: Multiconsult AS


Plan- og saksbehandlerbistand - Ringebu kommune

- bistand forvaltning, planlegging og saksbehandling
Oppdragsgiver: Ringebu kommune


Sørlia Hyttegrend - Hafjell

- detaljregulering (fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Hytteforeningen + Arkitektkontoret Ateliér 4


Åsen, Olasvevegen - Lillehammer

- innspill til kommuneplan (boligbebyggelse)
Oppdragsgiver: Privat grunneier


Elven Boliggrend - Hol

- detaljregulering (boligbebyggelse)
Oppdragsgiver: Privat grunneier


Utbyggingsavtaler i Øyer kommune

- bistand forvaltning, offentlig-privat samarbeid, utbyggingsavtaler
Oppdragsgiver: Øyer kommune


Innlandsporten - Stange

- visualisering mv.
Oppdragsgiver: Innlandsporten Eiendom AS


Planbistand Wellegruppen - Hafjell

- plan- og prosessbistand, arealvurdering av nye utbyggingsområder mv.
Oppdragsgiver: Welle Gruppen AS


Planbistand Stor-Elvdal kommune

- plan- og prosessbistand, arealvurdering av nye utbyggingsområder mv.
Oppdragsgiver: Stor-Elvdal kommune


Solhøgdlia - Lillehammer

- innspill til kommuneplan (boligbebyggelse)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Reguleringsplan for Skei Fjellandsby, 135/29 - Gausdal

- detaljregulering (konsentrert fritidsbebyggelse)
Oppdragsgiver: Fritidseiendom AS


Reguleringsplan for Slåseterlia - Hafjell - Øyer

- detaljregulering (fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgiver: Private grunneiere


Reguleringsplan for Øvre Ålslia - Lillehammer

- detaljregulering (Boligformål)
Oppdragsgiver: Privat grunneier

Reguleringsplan for Furusjøen - Nord-Fron

- detaljregulering (fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgiver: Nord-Fron kommune


Reguleringsplan for Strandeseter - Kvitfjell - Ringebu

- detaljregulering (Idrettsanlegg, turistanlegg, fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgivere: Rune Smidesang AS og Terra Eiendomsutvikling AS


Reguleringsendring Kvitfjell Hestesenter - Ringebu

- detaljregulering (Turistanlegg, fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgiver: Opplev Kvitfjell AS


Saksbehandlerbistand Lillehammer kommune

- plan- og prosessbistand, bistand forvaltning.
Oppdragsgiver: Lillehammer kommune


Reguleringsplan for Granittlia - Lillehammer

- detaljregulering (bolig mv.)
Oppdragsgiver: Hans Høstmælingen


Reguleringsplan for Enge og Myhre seter - Skei - Gausdal

- detaljregulering (fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgiver: Grunneiere, hjemmelshavere i området.


Reguleringsendring Røyslistuen - Lillehammer

- detaljregulering (bolig mv.)
Oppdragsgiver: Hedalm Anebyhus og grunneier


Reguleringsendring Furumoen på Tretten - Øyer

- detaljregulering (bolig mv.)
Oppdragsgiver: Mari Botterud, Jo Johnsgård og Rune Smidesang


Revisjon av kommuneplan - Nord Fron

- prosessbistand, kommuneplanlegging, digitalisering, konsekvensanalyse mv.
Oppdragsgiver: Nord-Fron kommune


Eiendomsutvikling Holte - Lillehammer

- mulighetsstudier, innspill til kommuneplan, strategisk planlegging.
Oppdragsgiver: Lillehammer Sæter AS


Eiendomsutvikling Røyslien-Veltlien - Lillehammer

- mulighetsstudier, innspill til kommuneplan, strategisk planlegging.
Oppdragsgiver: Grunneierne v/ Hans Høstmælingen


Reguleringsendring Forset sentrum - Gausdal

- detaljregulering (forretning/bolig/trafikk mv.)
Oppdragsgiver: Gelecek AS


Reguleringsplan Gnr510/Bnr76 i Mesnali - Ringsaker

- detaljregulering (boliger mv.)
Oppdragsgiver: Brødrene Rogstad ANS


Reguleringsendring Jørstadmovegen 639 - Lillehammer

- detaljregulering (forretning/bolig/trafikk mv.)
Oppdragsgiver: Solheimtunet AS


Reguleringsendring Skasberget hytteområde - Grue

- detaljregulering (fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgiver: Oslo Bolig- og Eiendomsutvikling AS


Skei Alpin Sør - Gausdal

- mulighetsstudier, innspill til kommuneplan, detaljregulering (alpinanlegg/forretning/fritidsbebyggelse/trafikk mv.)
Oppdragsgiver: Skei Seterlag


Reguleringsplan for Megrunnslia - Stor-Elvdal

- detaljregulering (fritidsbebyggelse mv.)
Oppdragsgiver: Jo Øvergaard


Stedsutvikling Øyer Sør - forprosjekt

- prosessbistand, mulighetsstudier, offentlig-privat samarbeid og strategisk planlegging.
Oppdragsgiver: Øyer kommune


Saksbehandlerbistand Øyer kommune

- plan- og prosessbistand, bistand forvaltning.
Oppdragsgiver: Øyer kommune